Kategorie - zakładki

 

Certyfikat WSK - Wewnętrznego Systemu Kontroli

WSK jest zestawem procedur, których przestrzegania zobligowane są wszystkie firmy prowadzące obrót towarami podwójnego zastosowania. Z punktu widzenia zarządzania wewnętrzny system kontroli funkcjonuje jako instrument zabezpieczający firmę przed działaniami, niezgodnymi z krajowymi wymogami kontroli obrotu oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie. System ten jest fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, polskie instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły i zasady handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania. Wszystkie te ogniwa współpracują ze sobą w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Towary podwójnego zastosowania

Są to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych. Lista takich towarów jest publikowana przez Radę WE w postaci Rozporządzenia (aktualnie jest to Rozporządzenie 428/2009). Obrót międzynarodowy tą grupą towarów podlega dodatkowej kontroli przez specjalne służby we wszystkich krajach będących sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Do towarów podwójnego zastosowania z branży IT należą między innymi urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne. 

Sprzedaż towarów podwójnego zastosowania

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji towarów podwójnego zastosowania, podlega monitorowaniu przez organ monitorujący t(ABW). Konsorcjum FEN nie jest bezpośrednim importerem towarów podwójnego zastosowania – w tym urządzeń Sophos. W przypadku importowania produktów spoza Unii Europejskiej, dystrybutor jest zobligowany do zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego, które powinno zawierać między innymi:

  1. oznaczenie końcowego użytkownika, określenie siedziby i adresu;
  2. określenie towaru, który będzie przedmiotem importu, jego opis, określenie ilości i wartości;
  3. informację o sposobie wykorzystania towaru przez końcowego użytkownika;
  4. określenie kraju końcowego przeznaczenia;
  5. oświadczenie, że osoba fizyczna lub prawna podejmie niezbędne działania, aby towar, o którym mowa w zgłoszeniu, dotarł do końcowego użytkownika.

W związku z powyższym niezbędne jest dostarczenie oryginału oświadczenia odbiorcy (dealera) towarów podwójnego zastosowania.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TOWARÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

1.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228)

3. Rozporządzenie Rady WE 428/2009 z dnia 5 maja 2009 obowiązuje od 27.08.2009

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2268 z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji 
(Dz.U. 2014 poz. 623)

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi podmiot biorący udział w obrocie dokonujący przywozu lub transferu wewnątrzunijnego i sprzedaży towaru podwójnego zastosowania ma między innymi obowiązek poinformować użytkownika końcowego, że:

a. obrót takimi towarami podlega specjalnej kontroli oraz że ich wywóz wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia

b. w przypadku zmiany danych końcowego użytkownika (np. przez odsprzedaż itp.) lub sposobu wykorzystania towaru należy poinformować o tym fakcie organ monitorujący (ABW) i ewentualnie Ministerstwo Gospodarki.

 

Facebook