Kategorie - zakładki
REGULAMIN


Sprzedaży oraz korzystania z internetowej platformy składania zamówień w spółce Konsorcjum Fen Sp. z o.o.

Internetowa platforma składania zamówień (dalej: System B2B) jest narzędziem z którego mogą korzystać PARTNERZY spółki Konsorcjum Fen Sp. z o.o.. PARTNERAMI spółki Konsorcjum Fen Sp. z o.o. są przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), którzy towary zakupione w  spółce Konsorcjum Fen Sp. z o.o. odsprzedają dalej klientowi końcowemu i którzy dokonali Rejestracji oraz posiadają dostęp do Systemu B2B. System B2B nie służy do składania zamówień przez klientów końcowych (konsumentów). 

Rejestracji dokonuje przedsiębiorca samodzielnie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego online: http://fen.pl/order/register.html . Z chwilą rejestracji przedsiębiorca uzyskuje dostęp do danych zawartych w Systemie B2B, nie może jednak składać zamówień za jej pośrednictwem. Warunkiem pełnej rejestracji i możliwości składania zamówień w Konsorcjum FEN Sp. z o.o. jest doręczenie na adres : Poznań ul. Czarnkowska 13 Ramowych Warunków Współpracy podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji PARTERA. Pracownik  spółki Konsorcjum Fen Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji przesłanych dokumentów oraz poprawności wypełnionego formularza rejestracyjnego, a następnie decyduje o udostępnieniu Partnerowi możliwości korzystania z Systemu B2B poprzez odblokowanie możliwości składania zamówień w Systemie B2B. Spółka  Konsorcjum FEN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia dostępu do Systemu B2B lub odebrania tego prawa bez podania przyczyn.

Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny traktowana jest jako UŻYTKOWNIK upoważniony do korzystania z Systemu B2B w imieniu i na rzecz PARTNERA. PARTNER ma możliwość zarządzania listą UŻYTKOWNIKÓW i profilami dostępu oraz odpowiada za działania lub zaniechania UŻYTKOWNIKÓW w ramach czynności, które umożliwia System B2B jak za własne działania lub zaniechania.

System B2B jest obsługiwany przez zespół handlowców firm spółki Konsorcjum Fen Sp. z o.o.. Kontakt z działem handlowym jest możliwy, telefonicznie lub mailowo w godzinach od 8.30 do 16.30 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.  Aktualne dane kontaktowe (numery telefonów, adresy mailowe) dostępne są na stronie www.fen.pl w zakładce Kontakt.

System B2B służy do:

 • składania zamówień,
 • tworzenia ofert w oparciu o produkty sprzedawane przez spółkę Konsorcjum Fen Sp. z o.o.
 • komunikowania się z działem sprzedaży
 • komunikowania się z działem serwisu.
 • pobierania cenników

 

Przedstawione w Systemie B2B dane produktów, w tym w szczególności ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a służą jedynie umożliwieniu składania zamówień przez PARTNERÓW na możliwie najkorzystniejszych dla nich do osiągnięcia w danym momencie warunkach. Mimo dołożenia wszelkich starań Konsorcjum FEN Sp. z o.o. nie gwarantuje, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów. Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  nie odpowiada również za zmiany wprowadzone przez producenta bez wiedzy Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Składanie zamówień.

 
Po prawidłowym zalogowaniu się, PARTNER może składać za pośrednictwem Systemu B2B zamówienia w spółce Konsorcjum Fen Sp. z o.o. 

Aby złożyć zamówienie, PARTNER powinien umieścić interesujące go towary w „koszyku“, poprzez kliknięcie na przycisk „Do koszyka“.  Przed umieszczeniem towaru w koszyku, PARTNER powinien określić ilość towaru którą chce zamówić, wpisując pożądaną wartość w pole „sztuki“ w Panelu zakupowym.  W polu oznaczeniowym produktu wyświetlana jest dostępna w magazynie ilość produktu.  Po umieszczeniu wszystkich produktów, które PARTNER chce zamówić w koszyku, PARTNER powinien nacisnąć na pole „Koszyk“, przechodząc do panelu podsumowującego, w którym określa najpierw sposób zapłaty oraz dostawy, a w następnym kroku określa adres dostawy.  Dostawa zamówionego towaru jest możliwa tylko na adres magazynu PARTNERA podany podczas rejestracji.  W chwili obecnej Konsorcjum Fen Sp. z o.o., nie oferuje usługi „dropshipping“ czyli wysyłki towaru na adres klienta PARTNERA lub wysyłki na adres inny niż podany podczas rejestracji.

Po określeniu adresu dostawy PARTNER przechodzi do końcowego podsumowania, w którym są wyspecyfikowane wszystkie istotne parametry zamówienia, sposobu płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie pola „Zamawiam“.

Zamówienia na towar nie będący na magazynie lub w ilości przekraczającej ilość towaru na magazynie przyjmowane są warunkowo i będą realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia dokonywane z  działem handlowym spółki Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przystępuje do realizacji zamówień złożonych do godziny 16.00 tego samego dnia, a w odniesieniu do zamówień złożonych po godzinie 16.00 w następny dzień roboczy. Za dzień roboczy przyjmuje się kolejne dni tygodnia począwszy od poniedziałku do piątku.

Ceny.

 
Ceny prezentowane w Systemie B2B są proponowanymi cenami hurtowymi  możliwymi do osiągnięcia dla Partnera w odniesieniu do towarów znajdujących się w magazynie spółki Konsorcjum FEN Sp. z o.o.. Cena hurtowa obowiązująca Partnera uwzględnia już przyznany Partnerowi rabat od ceny MSRP towaru. Cena MSRP netto towaru prezentowana jest w Panelu Zakupowym. Niektóre towary objęte są dodatkowym rabatem od liczby zamówionych sztuk. Dodatkowy rabat przysługujący na zakup większej liczby sztuk danego towaru prezentowany jest w Panelu Zakupowym.

Ostateczne ceny towarów uzależnione są od kursu waluty, w której towary są nabywane oraz od ceny zakupu danej partii towaru, mogą zatem zostać określone odmiennie przez spółkę Konsorcjum FEN Sp. z o.o. przed realizacją zamówienia. W przypadku zmiany przez spółkę Konsorcjum FEN Sp. z o.o. ceny dla towarów objętych złożonym przez Partnera zamówieniem w stosunku do ceny prezentowanej w Systemie B2B,  spółka Konsorcjum FEN Sp. o.o. przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zwróci się za pośrednictwem UŻYTKOWNIKA do PARTNERA o akceptację ceny ostatecznej. Akceptacja ceny ostatecznej oznacza skuteczne złożenie zamówienia. Brak niezwłocznej akceptacji oznacza rezygnację przez PARTNERA z zamówienia tych towarów, co do których cena uległa zmianie. Rezygnacja z towarów, co do których cena uległa zmianie pozostaje bez wpływu na realizację Zamówienia towarów, których cena nie uległa zmianie.

Udostępnianie cenników.

 
W ramach dostępu do Systemu B2B Konsorcjum FEN sp. z o.o. umożliwia PARTNEROWI pobieranie proponowanych w danym momencie cenników dla PARTNERA. Cenniki udostępnione są w formie zindywidualizowanych linków, oznaczonych za pomocą unikalnego symbolu TOKEN. Panel umożliwiający pobranie linków znajduje się w menu „Moje konto” w zakładce „Cenniki”. PARTNER otrzymuje możliwość pobrania wersji cennika zgodnie z potrzebą techniczną i handlową.

Konsorcjum FEN sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za udostępnienie cenników, natomiast import i odpowiednia implementacja zawartych w nich danych leży po stronie PARTNERA.

Dane zawarte w CENNIKACH mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego .

CENNIKI zawierają dane umożliwiające identyfikację użytkownika, który je pobiera.

Pobrane CENNIKI stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);

Warunki płatności.


W Systemie B2B widoczne są warunki płatności które w danej chwili przysługują Partnerowi tj. czy przysługuje PARTNEROWI limit kupiecki (w jakiej wysokości) oraz sposób płatności, z którego może skorzystać. Na głównym pasku widoczny jest pozostały do wykorzystania limit kupiecki oraz dostępny sposób płatności Warunki przyznawania kredytu kupieckiego Partnerowi opisane są w
WARUNKI PRZYZNAWANIA KREDYTU KUPIECKIEGO.

Dokument dostępny pod adresem http://download.fen.pl/materialy/warunki_przyznawania_kredytu_kupieckiego.pdf.

Przed złożeniem zamówienia PARTNER powinien upewnić się jaki sposób płatności oraz jakiej wysokości limit kupiecki mu przysługuje. Złożenia zamówienia ponad przyznany limit lub z zaznaczeniem sposobu zapłaty nie przysługującego  PARTNEROWI może skutkować opóźnieniem w realizacji zamówienia do czasu zwiększenia (przyznania) limitu lub modyfikacji zamówienia.

W przypadku gdy PARTNEROWI przysługuje kredyt kupiecki jest on uprawniony do zaznaczenia  w podsumowaniu koszyka „przelew na konto“.  Zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wystawienie faktury sprzedaży na warunkach przyznanego PARTNEROWI kredytu.

W przypadku gdy PARTNEROWI nie przysługuje kredyt kupiecki lub gdy z niego nie korzysta, w zależności od wybranej formy transportu PARTNER ma do wyboru:

 • płatność gotówką przy odbiorze własnym,
 • przedpłata przelewem,
 • wysyłka za pobraniem.

 

W przypadku wyboru przez PARTNERA przedpłaty przelewem (zaznaczenie „przelew na konto“ przy nieprzysługującym PATNEROWI  kredycie) zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane gdy całkowita cena sprzedaży wynikająca ze złożonego zamówienia znajdzie się na koncie spółki Konsorcjum FEN Sp. o.o.. 

Faktura proforma zostanie wysłana e-mailem na adres mailowy właściwy dla PARTNERA.

Dostawa.


Zamówienia z zaznaczeniem „odbiór własny“ można realizować w magazynie Konsorcjum FEN Sp. z o.o. na ul. Czarnkowska 13 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Platformy MIT jest równoznaczne z rezerwacją towaru objętego zamówieniem. Rezerwacja towaru obowiązuje do g. 10.00. następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. W przypadku chęci zarezerwowania zamówionego towaru na okres dłuższy – PARTNER powinien wyrazić taki zamiar w polu: „Uwagi dotyczące zamówienia“. Jeśli będzie taka możliwość handlowiec obsługujący poinformuje mailem PARTERA , że taka rezerwacja została dokonana na kolejne 24h. Maksymalna długość okresu rezerwacji towaru nie może przekraczać 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

W przypadku braku odbioru zamówionego towaru przez PARTNERA po okresie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez obsługującego handlowca.

Zamówienia PARTNERÓW w ramach przysługującego kredytu kupieckiego lub „gotówka za pobraniem” zostaną zrealizowane poprzez wysyłkę zamówionego towaru wraz z fakturą za pośrednictwem firmy DHL w terminie:

 • zamówienia złożone do godziny 15.59 zostaną wysłane tego samego dnia roboczego.
 • zamówienia złożone od godziny 16.00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

 
Zamówienia z formą płatności „przedpłata przelewem” zostaną zrealizowane poprzez wysyłkę zamówionego towaru wraz z fakturą za pośrednictwem firmy DHL w terminie:

 • zamówienia , co do których zapłata ceny nastąpiła do godziny 15.59 zostaną wysłane tego samego dnia roboczego zamówienia co do których zapłata ceny nastąpiła od godziny 16.00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.


Sprzedawca dostarcza zamawiany towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL według usługi „DHL PARCEL” w przypadku przesyłek do 31,5 kg i usługi “DHL PARCEL MAX” w przypadku przesyłek powyżej 31,5 kg. Na życzenie PARTNERA udostępniany jest numer przesyłki, który umożliwia jej śledzenie za pomocą serwisu online DHL.

W przypadku gdyby PARTNER chciał zrealizować dostawę zamówienia poprzez innego spedytora, może to zrobić na swój koszt i powinien wyrazić taką prośbę w polu „Uwagi do zamówienia“ poprzez dokładny opis spedytora, podanie swojego numeru u wskazanego spedytora, z dokładnym określeniem usługi spedytora, z której chce skorzystać.  Zamówienia takie zostanie zrealizowane w najszybszym możliwym terminie (w takim przypadku nie obowiązują terminy podane w regulaminie Konsorcjum FEN).

Maksymalna wartość zamówienia złożonego z zaznaczeniem pola „gotówka za pobraniem“ nie może przekraczać 6500 PLN brutto.

Zgodnie z umowami spedycyjnymi, przewoźnicy zapewniają dostarczenie przesyłki następnego dnia roboczego po nadaniu. W wybranych lokalizacjach istnieje możliwość przyjęcia za dodatkową opłatą dyspozycji dostarczenia przesyłki terminowej do godziny 9:00 lub 12:00 kolejnego dnia roboczego. W przypadku gdyby PARTNER chciał skorzystać z takiej opcji dodatkowe opłaty zostaną ustalone indywidualnie i będą zależne od wagi przesyłki.

Przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedycji DHL są ubezpieczone.

Koszty transportu

 
Koszty transportu przy zamówieniu o wartości przekraczającej 2000 PLN netto (słownie dwa tysiące) pokrywa spółka Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Koszty transportu przy zamówieniach o wartości poniżej 2000 PLN netto (słownie dwa tysiące) pokrywa PARTNER.  Wysokość kosztów transportu zależy od wartości zamówienia oraz dodatkowych usług z których chce skorzystać PARTER.  Aktualna wysokość kosztów transportu jest podana w podsumowaniu „koszyka“. 

Z dokładnym wyszczególnieniem  kosztów transportu można zapoznać się pod linkiem: http://download.fen.pl/materialy/Zasady_logistyki.pdf

Zwrot towaru.


Sprzedawca nie dopuszcza zwrotu zamówionego i wysłanego towaru poza przypadkami, w których: 

 • PARTER przed wysłaniem towaru uzgodnił pisemnie ze spółką Konsorcjum FEN Sp. z o.o. możliwość zwrotu towaru w ustalonym terminie, 
 • PARTNER otrzymał towar niezgodny z zamówieniem.

 

Towar pozostaje własnością  spółki Konsorcjum FEN Sp. z o.o. do czasu całkowitej zapłaty należności, wynikającej z  transakcji sprzedaży. 

Gwarancja, wyłączenie rękojmi.

 
Na System B2B, w opisie produktu zawarta jest informacja o okresie gwarancji, jaka jest udzielana na dany produkt. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument: „Ogólne warunki gwarancji i serwisu dotyczące produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o.” Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją przez Partnera Ogólnych warunków gwarancji i serwisu dotyczących produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. dostępnych na http://fen.pl/files/file/Gwarancja/warunki_gwarancji.pdf oraz Ogólnych warunków gwarancji NEXT BUSINESS DAY dostępnych na  http://fen.pl/files/file/Gwarancja/Warunki-Gwarancji-NBD.pdf z późniejszymi zmianami.

Z uwagi na treść art. 558 § 1. Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność spółki Konsorcjum FEN sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady.

Procedura składania reklamacji.

 
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem złożonym za pomocą Systemu B2B, PARTER powinien niezwłocznie poinformować o fakcie niezgodności spółkę Konsorcjum FEN Sp. z o.o. , kierując swoje uwagi na adres mailowy: logistyka@fen.pl.

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji poprzez udzielenie informacji mailem lub pisemnie na adresy podane przy Rejestracji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, kurier wraz z odbiorcą sporządzają protokół szkodowy (dostępny u kuriera). Kopie powstałego dokumentu należy zachować, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Dodatkowo, aby przyspieszyć proces reklamacyjny, należy wypełnić Formularz Reklamacyjny FEN, dostępny pod linkiem http://download.fen.pl/materialy/Formularz_reklamacyjny_FEN.pdf i przesłać do na adres: logistyka@fen.pl

 

Ochrona danych osobowych.

 
Rejestrując użytkownika w Systemie B2B PARTER wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ramowej Umowy Współpracy oraz zamówień składanych na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Tajemnica handlowa.

 
Wszelkie dane udostępniane przez spółkę Konsorcjum FEN Sp. z o.o. za pośrednictwem Systemu B2B w Systemie B2B, w szczególności o ilościach towaru, które są dostępnie na magazynie, obowiązujących cenach przeznaczone są wyłącznie dla PARTNERA do celów związanych z zakupem. Informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

Informacja handlowa.

 
Rejestrując użytkownika w Systemie B2B PARTER jest uprawniony do wyrażenia  zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) na wskazany adres e-mail UŻYTKOWNIKA poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji. Brak zgody uniemożliwia spółce Konsorcjum FEN Sp. z o.o. przesyłanie pocztą elektroniczną informacji na temat aktualnych promocji, nowych produktów itd.

Facebook